Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie GOKiS w Łaniętach jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, GOKiS powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie wskazanej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd, uniemożliwiają udostępnienie informacji we wskazanej formie lub sposobie. W takiej sytuacji GOKiS powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i określa, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. Jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych przez GOKiS w Łaniętach, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.


Jak złożyć wniosek:

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do GOKiS w Łaniętach w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach, Łanięta 9, 99-306 Łanięta,
  • złożyć osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach (pokój dyrektora),
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: gokislanieta [malpka] op.pl

Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą elektroniczną to musi bezwzględnie podać adres e-mail na jaki ma być ona wysłana. Jeżeli wnioskodawca chce otrzymać odpowiedź pocztą tradycyjną to musi bezwzględnie podać odpowiednie dane powalające na wysłanie informacji.

Przed przesłąniem wniosku, należy sprawdzić czy interesujące dane są udostępnione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej poprzez: użycie „wyszukiwarki” – szukaj w serwisie; wskazane działanie umożliwia szybsze pozyskanie żądanych informacji.